Prayer times Prayer timesHijri dateDate converterHijri calendarMoon Today
AR

Qibla direction from Huizhou

Place : China, Huizhou
Time now : 04:40:18 PMAs time of Huizhou city
Date : 2020-07-10
Qiblal Direction : 104.9°
Distance between Huizhou and Mecca: 7587.0949 km